Odgovornost za globalno

Odgovornost za globalni napredak

AromaEasy je svjestan svoje uloge i utjecaja: ne samo ekonomske, već i društvene i okolišne aktivnosti. Zbog toga je naše poslovanje orijentirano na širok osjećaj odgovornosti prema našim kupcima, ljudima koji rade s nama i našem okruženju, koje daje sirovine koje koristimo. Predanost AromaEasy globalna je i beskompromisna u pogledu ljudskih prava, što su priznale međunarodne institucije i konvencije.

Radimo u okvirima koji su navedeni u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, načelima UN-ovog Globalnog dogovora, konvencijama ILO-a (Međunarodne organizacije rada), Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvojnim smjernicama za multinacionalna preduzeća (tj. , OECD Principi korporativnog upravljanja), i poslujemo u skladu sa ciljevima održivog razvoja utvrđenim kao ciljevi za 2030. godinu.