Odpovědnost za globální

Odpovědnost za globální pokrok

AromaEasy si je vědoma své role a vlivu: nejen ekonomické, ale také sociální a environmentální aktivity. Proto je naše podnikání orientováno na široký smysl pro odpovědnost vůči našim zákazníkům, lidem, kteří s námi spolupracují, a našemu prostředí, které poskytuje suroviny, které používáme. Závazek AromaEasy je globální a nekompromisní s ohledem na lidská práva, jak uznávají mezinárodní instituce a úmluvy.

Pracujeme v rámci vymezeném ve Všeobecné deklaraci lidských práv Organizace spojených národů, v zásadách Globálního paktu OSN, v úmluvách ILO (Mezinárodní organizace práce), v pokynech Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoji pro nadnárodní podniky (tj. , Zásady správy a řízení společností OECD) a fungujeme v souladu s cíli udržitelného rozvoje stanovenými jako cíle pro rok 2030.