គោលការណ៍​ឯកជន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជននេះពន្យល់ពីវិធីដែលក្រុមហ៊ុន Shenzhen AromaEasy E-commerce Co. , Ltd (“ AromaEasy”“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង” ប្រមូលប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច AromaEasy ។ ។

តើយើងប្រមូលព័ត៌មានអ្វីខ្លះ?

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាព័ត៌មានដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក៏រួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានអនាមិកដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព័ត៌មានដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោល។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានដែលត្រូវបានអនាមិកឬប្រមូលផ្តុំដោយមិនមានស្ថេរភាពដូច្នេះវាមិនអាចផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យយើងបានទៀតទេទោះបីជាមានការរួមផ្សំជាមួយព័ត៌មានផ្សេងទៀតឬផ្សេងទៀតក៏ដោយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នក។

យើងនឹងប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់របស់យើងនិងជួយយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងនិងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលអ្នកស្នើសុំ។

យើងប្រមូលព័ត៌មានពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងធ្វើការបញ្ជាទិញជាវព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់យើងឬឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិ។

នៅពេលបញ្ជាទិញឬចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងតាមភាពសមស្របអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបញ្ចូលព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈឈ្មោះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងលេខទូរស័ព្ទ។ ទោះយ៉ាងណាអ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងដោយអនាមិក។

តើយើងប្រើព័ត៌មានរបស់អ្នកសម្រាប់អ្វីខ្លះ?

យើងប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ជូនយើងសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់ដែលអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅពេលប្រមូលនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលពីអ្នកអាចត្រូវបានប្រើតាមវិធីដូចខាងក្រោមៈ

●ធ្វើបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍របស់អ្នក (ព័ត៌មានរបស់អ្នកជួយយើងក្នុងការឆ្លើយតបកាន់តែប្រសើរទៅនឹងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក)

●ដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវគេហទំព័រនិងបទពិសោធន៍នៃការទិញទំនិញរបស់យើង (យើងព្យាយាមធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការផ្តល់ជូនគេហទំព័ររបស់យើងដោយផ្អែកលើព័ត៌មាននិងយោបល់ដែលយើងបានទទួលពីអ្នក)

●ដើម្បីកែលំអសេវាកម្មអតិថិជន (ព័ត៌មានរបស់អ្នកជួយយើងឱ្យឆ្លើយតបកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងតម្រូវការសេវាកម្មអតិថិជននិងតម្រូវការគាំទ្ររបស់អ្នក)

process ដើម្បីដំណើរការប្រតិបត្តិការរួមមានការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកនិងការប្រគល់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានទិញ។ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រកួតប្រជែងការផ្សព្វផ្សាយពិសេសការស្ទង់មតិសកម្មភាពឬលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រផ្សេងទៀត

●ដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែលតាមកាលកំណត់។ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអ្នកផ្តល់សម្រាប់ដំណើរការបញ្ជាទិញអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ញើព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងបច្ចុប្បន្នភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកបន្ថែមលើការទទួលបានព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផលិតផលឬសេវាកម្មព័ត៌មាន។

មូលដ្ឋានច្បាប់សម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រសិនបើអ្នកមានទីតាំងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុប (“ EEA”) ដំណើរការនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនឹងផ្អែកលើមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោមៈចំពោះទំហំដែលយើងទទួលបានការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកការកែច្នៃបែបនេះនឹងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតយោងទៅតាម មាត្រា ៦ (១) ភ្លឺ។ (ក) នៃបទប្បញ្ញត្តិការពារទិន្នន័យទូទៅ (សហភាពអឺរ៉ុប) ឆ្នាំ ២០១៦/៦៧៩ (“ GDPR”) ។ ប្រសិនបើដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យារវាងអ្នកនិងយើងឬសម្រាប់ការចាត់វិធានការមុនកិច្ចសន្យាតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកដំណើរការបែបនេះនឹងផ្អែកលើ GDPR មាត្រា ៦ (១) ភ្លឺ។ (ខ) ។ នៅពេលដែលការកែច្នៃចាំបាច់សម្រាប់យើងដើម្បីអនុវត្តតាមកាតព្វកិច្ចច្បាប់យើងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃ GDPR មាត្រា 6 (1) ភ្លឺ។ (គ) និងកន្លែងដែលការកែច្នៃចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់យើងការកែច្នៃបែបនេះនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាម GDPR មាត្រា ៦ (១) ភ្លឺ។ (ច) ។

សូមកត់សម្គាល់ថាកន្លែងដែលអ្នកបានយល់ព្រមចំពោះដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអ្នកអាចដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកឧទាហរណ៍ដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ [email protected] នៅពេលណាដែលការដកប្រាក់នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការណាមួយដែលបានធ្វើពីមុនដោយផ្អែកលើការយល់ព្រមរបស់អ្នក។

សិទ្ធិរបស់អ្នក

យើងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញនិងទាន់សម័យ។ អ្នកមានសិទ្ធិចូលមើលកែឬលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងប្រមូលបាន។ អ្នកក៏មានសិទ្ធិរឹតត្បិតរឺជំទាស់រាល់ពេលដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបន្ថែមទៀតដែរ។ អ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមទំរង់ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធនិងស្តង់ដារហើយដែលអាចធ្វើទៅបានតាមបច្ចេកទេសមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ទៅភាគីទីបី។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាមួយអាជ្ញាធរការពារទិន្នន័យមានសមត្ថកិច្ចទាក់ទងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ដើម្បីការពារភាពឯកជននិងសុវត្ថិភាពព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកយើងអាចស្នើសុំព័ត៌មានពីអ្នកដើម្បីឱ្យយើងអាចបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានបែបនេះក៏ដូចជាស្វែងរកនិងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងរក្សា។ មានករណីខ្លះដែលច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានអនុញ្ញាតឬតម្រូវឱ្យយើងបដិសេធក្នុងការផ្តល់ឬលុបចោលនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះឬទាំងអស់ដែលយើងរក្សា។

អ្នកអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកយើង [email protected] ដើម្បីអនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកតាមពេលវេលាសមស្រប។ យើងនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រឹមត្រូវនិងទាន់សម័យ។

តើយើងការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកដោយរបៀបណា?

អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឈ្មោះអ្នកប្រើនិងលេខសំងាត់ផ្ទាល់ខ្លួននិងសុវត្ថិភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅលើ Aromaeasy ។ យើងសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យជ្រើសរើសពាក្យសម្ងាត់ដែលរឹងមាំហើយផ្លាស់ប្តូរវាឱ្យបានញឹកញាប់។ សូមកុំប្រើព័ត៌មានលំអិតនៃការចូល (អ៊ីមែលនិងលេខសំងាត់) នៅលើគេហទំព័រជាច្រើន។

នោះបាននិយាយថាយើងអនុវត្តនូវវិធានការណ៍សន្តិសុខជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងការផ្តល់ជូននូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេដែលមានសុវត្ថិភាព។ រាល់ព័ត៌មានរសើប / ឥណទានដែលបានផ្តល់ជូនត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថភាពស្រទាប់ (SSL) ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានអ៊ិនគ្រីបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីអាចចូលដំណើរការបានដោយអ្នកដែលមានការអនុញ្ញាតដែលមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រព័ន្ធពិសេសហើយតម្រូវឱ្យរក្សាព័ត៌មានជាសម្ងាត់។ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការព័ត៌មានឯកជនរបស់អ្នក (កាតឥណទានលេខសន្តិសុខសង្គមហិរញ្ញវត្ថុ។ ល។ ) នឹងមិនត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទេ។

ម៉ាស៊ីនមេនិងគេហទំព័ររបស់យើងត្រូវបានស្កែនសុវត្ថិភាពហើយត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅខាងក្រៅដោយម៉ាកខេអេសស៊ីពីស៊ីធីមេនជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីការពារអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត។

តើយើងប្រើខូឃីស៍ទេ?

ត្រូវហើយ។ ខូឃីស៍គឺជាឯកសារតូចៗដែលគេហទំព័រឬអ្នកផ្តល់សេវាផ្ទេរវាទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកតាមរយៈដ្រាយវែបរបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកបានអនុញ្ញាតតាមរយៈការកំណត់របស់អ្នក) ។ វាអាចឱ្យគេហទំព័រឬប្រព័ន្ធអ្នកផ្តល់សេវាកម្មស្គាល់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកហើយចាប់យកហើយចងចាំព័ត៌មានជាក់លាក់។

យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីជួយឱ្យយើងចងចាំនិងដំណើរការរបស់របរនៅក្នុងកន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកស្វែងយល់និងរក្សាទុកចំណូលចិត្តរបស់អ្នកសម្រាប់ការទស្សនានាពេលអនាគតនិងចងក្រងទិន្នន័យសរុបអំពីចរាចរណ៍គេហទំព័រនិងអន្តរកម្មគេហទំព័រដូច្នេះយើងអាចផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍និងឧបករណ៍គេហទំព័រល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់អ្នកនាពេលអនាគត។

យើងអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាភាគីទីបីដើម្បីជួយយើងឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើង។ អ្នកផ្តល់សេវាកម្មទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានក្នុងនាមយើងទេលើកលែងតែជួយយើងធ្វើដោយផ្ទាល់និងកែលំអអាជីវកម្មរបស់យើង។ ឧទាហរណ៍យើងប្រើ Google Analytics ដែលជាសេវាកម្មវិភាគគេហទំព័រដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Google ។ (“ ហ្គូហ្គល”) ដើម្បីជួយយើងឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលរួមជាមួយគេហទំព័ររបស់យើង។ Google Analytics ប្រើខូឃីស៍ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីចងក្រងរបាយការណ៍និងបង្កើតសេវាកម្មដើម្បីជួយយើងកែលម្អគេហទំព័ររបស់យើងនិងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយវា។ របាយការណ៍បានបង្ហាញពីនិន្នាការគេហទំព័រដោយមិនកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទស្សនាម្នាក់ៗ។ ព័ត៌មានដែលបង្កើតដោយខូឃីហ្គូហ្គោលអំពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក (រាប់បញ្ចូលទាំងអាសយដ្ឋានអាយភីរបស់អ្នក) អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅនិងរក្សាទុកដោយហ្គូហ្គលនៅលើម៉ាស៊ីនមេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ហ្គូហ្គោលក៏អាចផ្ទេរព័ត៌មាននេះទៅឱ្យភាគីទីបីដែលតម្រូវឱ្យធ្វើដោយច្បាប់ឬនៅពេលដែលភាគីទីបីដំណើរការព័ត៌មាននេះក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនហ្គូហ្គល។ Google នឹងមិនភ្ជាប់អាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយហ្គូហ្គោលឡើយ។

នៅលើទំព័រមួយចំនួននៃគេហទំព័ររបស់យើងភាគីទីបីដែលផ្តល់ពាក្យសុំតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងអាចកំណត់ខូឃីស៍របស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មតាមដានភាពជោគជ័យនៃពាក្យសុំរបស់ពួកគេឬប្តូរតាមបំណងនូវកម្មវិធីសម្រាប់អ្នក។ ឧទាហរណ៍នៅពេលអ្នកចែករំលែកមាតិកាដោយប្រើប៊ូតុងចែករំលែកបណ្តាញសង្គមដូចជាហ្វេសប៊ុកឬធ្វីតធឺរបណ្តាញសង្គមដែលបានបង្កើតប៊ូតុងនឹងកត់ត្រាថាអ្នកបានធ្វើវា។ ដោយសារតែរបៀបដែលខូឃីស៍ដំណើរការយើងមិនអាចចូលមើលខូឃីស៍ទាំងនេះបានទេហើយភាគីទីបីក៏អាចចូលមើលទិន្នន័យនៅក្នុងខូឃីស៍ដែលបានប្រើដោយយើងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តអ្នកអាចជ្រើសរើសឱ្យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកព្រមានអ្នករាល់ពេលដែលខុកឃីត្រូវបានផ្ញើឬអ្នកអាចជ្រើសរើសបិទខូឃីស៍ទាំងអស់តាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ដូចជាគេហទំព័រភាគច្រើនប្រសិនបើអ្នកបិទខូឃីរបស់អ្នកសេវាកម្មខ្លះរបស់យើងមិនដំណើរការត្រឹមត្រូវទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបញ្ជាទិញបានដោយទាក់ទងសេវាកម្មអតិថិជននៅ [email protected].

តើយើងបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយទៅភាគីខាងក្រៅទេ?

យើងមិនលក់ពាណិជ្ជកម្មឬផ្ទេរទៅឱ្យភាគីខាងក្រៅនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឡើយ។ នេះមិនរាប់បញ្ចូលភាគីទីបីដែលអាចទុកចិត្តបានដែលជួយយើងក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការគេហទំព័ររបស់យើងធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងប្រតិបត្តិការទូទាត់ផ្តល់ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានទិញផ្ញើព័ត៌មានឬបច្ចុប្បន្នភាពឬបើមិនដូច្នេះទេដើម្បីបម្រើអ្នកដរាបណាភាគីទាំងនោះយល់ព្រមរក្សាព័ត៌មាននេះជាការសម្ងាត់។ យើងក៏អាចនឹងបញ្ចេញនូវព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅពេលដែលយើងជឿជាក់ថាការចេញផ្សាយគឺសមស្របដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ពង្រឹងគោលនយោបាយគេហទំព័ររបស់យើងឬការពារសិទ្ធិទ្រព្យសម្បត្តិឬសុវត្ថិភាពរបស់យើងឬអ្នកដទៃ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយព័ត៌មានភ្ញៀវទេសចរដែលមិនមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនភាគីផ្សេងទៀតសម្រាប់ទីផ្សារការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។

តើយើងត្រូវរក្សាទុកព័ត៌មានរបស់អ្នករយៈពេលប៉ុន្មាន?

យើងនឹងរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដរាបណាវាចាំបាច់ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែលបានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជននេះលើកលែងតែរយៈពេលរក្សាទុកយូរជាងនេះត្រូវបានទាមទារឬត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយពន្ធគណនេយ្យឬច្បាប់ផ្សេងទៀត។

តំណភ្ជាប់ភាគីទីបី

ជួនកាលតាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើងយើងអាចរួមបញ្ចូលឬផ្តល់នូវផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ គេហទំព័រភាគីទីបីទាំងនេះមានគោលនយោបាយភាពឯកជនដាច់ដោយឡែកនិងឯករាជ្យ។ ដូច្នេះយើងគ្មានទំនួលខុសត្រូវឬការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនិងសកម្មភាពនៃគេហទំព័រភ្ជាប់ទាំងនេះទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយយើងស្វែងរកការការពារសុចរិតភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើងនិងស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់នានាអំពីគេហទំព័រទាំងនេះ។

លក្ខខណ្ឌ

សូមចូលមើលផ្នែកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ការបដិសេធនិងដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើងតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌ។

ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង

ប្រសិនបើយើងសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយភាពឯកជនរបស់យើងយើងនឹងប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរទាំងនោះនៅលើទំព័រនេះនិង / ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកាលបរិច្ឆេទកែប្រែគោលនយោបាយភាពឯកជនខាងក្រោម។

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើសិទ្ធិមួយរបស់អ្នកដូចដែលបានចែងខាងលើឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬបណ្តឹងអំពីគោលការណ៍នេះវិធីដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកត្រូវបានដំណើរការសូមទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ [email protected]