អំពីជម្រើសដឹកជញ្ជូន៖

ជំរើស ១.Shipping មានសំរាប់តែអង់គ្លេស、 អាមេរិក Z NZ、 AU、 CA、 FR、 DE、 JP、 KR、 NL、 SG、 តែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗសូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង.

2. ថ្លៃដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវសំរាប់ឌីជីបភីងសូម ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង.

កន្ត្រកទំនិញរបស់អ្នកគឺទទេបច្ចុប្បន្ន។

ត្រឡប់ទៅហាង