លក់ដុំប្រេងអេតាណុលប្រេង Aroma Diffuser X117M

$13.49

ឧបករណ៍បញ្ជូនប្រេងសំខាន់កញ្ចក់នេះត្រូវបានផលិតដោយ AromaEasy ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងសំខាន់បំផុត។

ឥឡូវអ្នកអាចបង្កើតបរិយាកាសលួងលោមនិងពុលនៅផ្ទះដោយមានក្លិនក្រអូបដ៏អស្ចារ្យ។ បន្ថែមប្រេងសំខាន់ៗ ៣-៥ ដំណក់បន្ទាប់មករីករាយជាមួយក្លិនក្រអូបដែលអ្នកចូលចិត្តឥឡូវនេះ។

ការច្បាស់លាស់