ប្រភេទបណ្ណសារ: ប្រេងសំខាន់ៗ

ផ្កាឡាវេនឌ័រ - ប្រេង - ដប

ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងសំខាន់

ប្រេងសំខាន់ៗ: តើវាជាអ្វី? ក្រុមហ៊ុនផលិតប្រេងសំខាន់ៗពួកគេគឺជាជាតិខ្លាញ់ដែលបានមកពីធាតុធម្មជាតិដូចជាផ្កាផ្លែឈើសំបកដើមឈើគ្រាប់និងឫស។ ប្រេងទាំងនេះត្រូវបានគេសិក្សាដើម្បីយល់ពីគុណសម្បត្តិនិងលក្ខណៈទាំងអស់របស់វា។ មួយនៃការប្រើប្រាស់ USES សំខាន់របស់ពួកគេគឺដើម្បីកែលំអការថែរក្សាស្បែកប៉ុន្តែបច្ចេកទេសផ្សេងៗត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រើប្រាស់ […]