អរគុណ

សូមអរគុណចំពោះការដាក់ពាក្យសុំរបស់អ្នក។ ពាក្យសុំរបស់អ្នកកំពុងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ។ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលនៅពេលដែលគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានយល់ព្រមសម្រាប់ការដាក់លក់ដុំ។ ដំណើរការនេះអាចចំណាយពេលដល់ទៅ ២៤ ម៉ោងនៅពេលយើងទទួលបានបរិមាណពាក្យសុំច្រើន។ យើងសូមកោតសរសើរចំពោះការអត់ធ្មត់របស់អ្នក ។.

ហាងឥឡូវនេះ